นายเวชดุศิต อาจวิชัย
ปลัด อบต./ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 26/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 251869
Page Views 602043
 
Q&A ถาม-ตอบ
หมวดหมู่กระทู้


การช่วยเหลือโรคโควิด 19
การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในแต่ละตำบล ให้ความช่วยเหลือเท่ากันไหมค่ะ
โพสโดย : 3480700022601    IP :
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2564,15:42 น.

ความเห็นที่ 1
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ของแต่ละตำบลจะไม่เท่ากันแต่จะใช้ระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเหมือนกัน ครับ. โดยจะมีการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางประกอบการพิจารณา
 
ขอยกตัวอย่าง หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนภายในเขตตำบลหนองสังข์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 รายละเอียดดังนี้
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 ข้อ 12 ข้อ 16(2) และข้อ 20 โดยใช้หลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือโดยอนุโลม

หลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเบื้องต้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์นำมาประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย
1. ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน โดยสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของได้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง ต่อครอบครัว และได้ให้ความหมายของ "ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน" หมายความว่า ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน หรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ และจะต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลันทันท่วงที เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นตามมา เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนให้การสงเคราะห์ พัฒนา และฟื้นฟูเพื่อให้ช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 ซึ่งกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งโดยสามารถช่วยเหลือด้านเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินในการช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท ต่อครอบครัวและช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ ตามรายการ ดังนี้
      (1) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค และหรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็น
      (2) ค่ารักษพยาบาล
      (3) ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเท่าที่จำเป็น
      (4) ช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพ รวมถึงการรวมกลุ่ม
และได้ให้ความหมายของ "ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน" หมายความว่า ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อนเพราะสาเหตุ หัวหน้าครอบครัว 1. ตาย 2 ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก 3. เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 4. ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ 5. ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอื่นใด

สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ประกอบด้วย
1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือยื่นลงทะเบียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9
2. ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ นำรายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สำรวจโดยหน่วยงานของรัฐและรายชื่อของประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์มาใช้พิจารณาช่วยเหลือประชาชน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลมในการช่วยเหลือ
3. ปิดประกาศรายชื่อประชาชน ตามข้อ 2 ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ สถานที่กลางและที่ทำการหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน (ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องรอปิดประกาศครบสิบห้าวัน เมื่อปิดประกาศแล้วสามารถช่วยเหลือได้)
   ตัวอย่าง อบต.หนองสังข์ ได้มีประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 จำนวน 6 ราย ดังนี้
        1. นายคำพันธ์ เกาะกลาง   จำนวนเงินที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือเยียวยา จำนวน 2,500 บาท
        2. นายอนุพงศ์ มหาโพธิ์     จำนวนเงินที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือเยียวยา จำนวน 2,000 บาท
        3. นายบรรจง มนคาถา       จำนวนเงินที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือเยียวยา  จำนวน 2,000 บาท
        4. นายทะนงศํกดิ์ ฝอยทอง  จำนวนเงินที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือเยียวยา จำนวน 2,000 บาท
        5. นายหนุ ลาดบาศรี          จำนวนเงินที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือเยียวยา จำนวน 2,000 บาท
        6. นางสาวรัตนาภรณ์ หนึ่งคำมี    จำนวนเงินที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือเยียวยา  จำนวน 2,000 บาท
4. ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

สรุป เมื่อพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในแต่ละรายที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน กล่าวคือ ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็จะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ แล้วนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่แตกต่างกันออกไป โดยจะยึดถือตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ครับ.

IP Address :
โพสเมื่อวันที่ : 05 พ.ค. 2564,16:02 น.


แสดงความเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
กรอกรหัส