นายเวชดุศิต อาจวิชัย
ปลัด อบต./ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 26/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 251947
Page Views 602141
 
สำนักปลัด

นางดารุณี แม้นชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางศิริกาญจน์ วรรณศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวกนกนาถ เชื้อดวงผูย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นักจัดการงานทั่วไป

จ่าอากาศเอก วิทยา แก้วบู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สิบเอก บุญเที่ยง แสงโคตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายเจริญชัย พรามดิ่ง
พนักงานขับรถ

นายสุริยา อินภูวา
พนักงานขับรถ

นางศิริพร ด้วงคำภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอิสสระ ปู่บุตรชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชาติสยาม ถิ่นตองโขบ
คนสวน

นายโชคชัย เชื้อบริบูรณ์
พนักงานสูบน้ำ

นายถาวร เชื้อบริบูรณ์
พนักงานสูบน้ำ

นายยุนร์ นามวงษา
พนักงานจ้าง

นายสิทธิพล แสนสุภา
พนักงานจ้าง

นายณัฐพล บุญจันทร์
พนักงานจ้าง

นายวิเศษณ์ กำริสุ
พนักงานจ้าง

นางเหลา สุคำพุธ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางเนตรดาว ถิ่นตองโขบ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอัญชลี เวียงบาล
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเนาวรักษ์ เพชรดีคาย
ผู้ดูแลเด็ก

นางนิธิการ ธนโชติรวิกุล
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสิรินรัตน์ ยืนยง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพินนารัตน์ ราชาชัย
ผู้ดูแลเด็ก

นางจำเนียร ลาดบาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางพุธธา ลาดบาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางเครือวัลย์ ลาดบาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางบัญชี กุลบุตร
ผู้ดูแลเด็ก

นายณัฐพงษ์ หงษาชุม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นายคำสิงห์ ปัญญาพ่อ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววาสนา เชื้อบริบูรณ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางเปียแก้ว แสนนาม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอัจฉราพร ตงศิริ
ผู้ดูแลเด็ก

นางเนาวรัตน์ จันทร์แดง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวรินรัตน์ เชื้อกุณะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นายสรรเสริญ ศรีพรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมใจ ปู่บุตรชา
นักการภารโรง

นางสาวสรัญญา ศรีพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล