นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ
นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 363050
Page Views 767079
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
1. หน้าปก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.31 KB

2. คำนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.93 KB

3. สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.24 KB

แบบ ผ. 01 (บัญชีสรุปโครงการพัฒนา)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.26 KB

แบบ ผ.02 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.28 KB
แบบ ผ.02 (ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.22 KB
แบบ ผ.02 (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.54 KB
แบบ ผ.02 (ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.66 KB
แบบ ผ.02 (ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.98 KB
แบบ ผ.02 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการ)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.99 KB
แบบ ผ.02/1 (โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.06 KB
แบบ ผ. 03 (บัญชีครุภัณฑ์)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.18 KB