นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ
นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 362950
Page Views 766967
 
บทบาทและหน้าที่
บทบาท
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เป็นหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน รณรงค์การมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมการให้บริการ งานประเพณีและวัฒนธรรม” โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์จึงมีแนวทางหรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนา อยู่ด้วยกัน ๖ ด้าน ดังนี้
                   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
                   ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
                    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                   ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

หน้าที่
                ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย
          มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
          มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(1)    จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(2)    รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3)    ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(4)    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5)    ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6)    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7)    คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8)    บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9)    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
          มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
(1)    ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2)    ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3)    ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4)    ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5)    ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6)    ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7)    บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8)    การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9)    หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(10)           ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11)           กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12)           การท่องเที่ยว
(13)           การผังเมือง
          ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ประกอบด้วย
          มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1)    การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2)    การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(3)    การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4)    การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(5)    การสาธารณูปการ
(6)    การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7)    การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8)    การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9)    การจัดการศึกษา
(10)           การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11)           การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12)           การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13)           การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14)           การส่งเสริมกีฬา
(15)           การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16)           ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17)           การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18)           การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19)           การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20)           การจัดให้มีและควบคุมสุสานและณาปนสถาน
(21)           การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22)           การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23)           การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ
(24)           การจัดการและบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25)           การผังเมือง
(26)           การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27)           การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28)           การควบคุมอาคาร
(29)           การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30)           การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31)           กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 
 
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.04 KB