นายศิริพงษ์ เหง้าสุวรรณ
นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 362992
Page Views 767013
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

    "พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต

     ส่งเสริมเศรษฐกิจให้ชุมชน รณรงค์การมีส่วนร่วม

     เป็นศูนย์รวมการให้บริการ งามประเพณีและวัฒนธรรม"


 

 พันธกิจ    

      1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในตำบล
      2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริมให้มีรายได้มากขึ้น
      3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป
      4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนการท่องเที่ยว
      5. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
      6. สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
      7. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้วยโอกาสในตำบล
      8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน ให้พึ่งตนเองได้
      9. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนา