นายเวชดุศิต อาจวิชัย
ปลัด อบต./ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสังข์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2016
ปรับปรุง 26/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 251927
Page Views 602121
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 
    "ร่วมใจพัฒนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี สามัคคีมีวินัย ใส่ใจการศึกษา"

พันธกิจ

     1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่่ดีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง มุ่งสู่เมืองน่าอยู่
     2. ชุมชนมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริม
     3. พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตการศึกษา สุขอนามัย และความปลอดภัยของประชาชน
     4. อนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     5. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     6. องค์กรมีการบริหารจัดการและการบริการที่ดี